Introductie

Voorjaar 2013 is de non profit Stichting Wildaanrijdingen Nederland opgericht naar aanleiding van diverse verzoeken en behoefte vanuit het land. Al in 2010  is er in het Alterra rapport ‘Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe’ onderzoek gedaan wat als resultaat heeft gehad dat toenmalig Minister Verburg de Tweede Kamer adviseerde om te komen tot landelijke uitrol van de werkwijze en registratie zoals dat op de Veluwe wordt gedaan. Als gevolg van complexe regelgeving en gedecentraliseerd beleid werd geen concreet resultaat bereikt. Ook speelde mee dat de verantwoordelijke organisatie op de Veluwe, de Stichting Groennetwerk, niet de mogelijkheden en ambitie had om haar dekkingsgebied naar andere delen van het land uit te breiden. Wel wilde zij voor dit doel haar kennis en ervaring onderbrengen bij SWN.
De SWN beschikt inmiddels over een landelijk uniforme werkwijzer en richtlijn waarin onder meer de manier van werken, afspraken, ontheffingen, vergoedingssystematiek, registratie, kwaliteitsgarantie, verzekeringen en het noodzakelijke materieel zijn vastgelegd. De SWN faciliteert tevens de noodzakelijke borging met betrekking tot de landelijk digitale registratie, waardoor zowel de validatie meldingen via de meldkamer Politie als beschikbaarheid data in het ketengerichte registratiesysteem voor uitvoerders en direct belanghebbenden is geregeld. Hierdoor is SWN in staat om naast kennis en ervaring ook de noodzakelijke betrouwbare gegevens beschikbaar te stellen aan allen die daar behoefte aan hebben.

Doel SWN

Het doel van SWN is om te adviseren, regisseren, ondersteunen, faciliteren en coördineren. Dus ook alle huidige lokale initiatieven en teams krijgen hiermee de mogelijkheid om gebruik te maken van breed gedragen kennis en mogelijkheden. Hoe sneller het zich uitrolt over Nederland hoe beter het voor de wilde dieren is. Hoe beter ook het maatschappelijk belang gediend wordt. Laten we wel wezen, wildaanrijdingen zijn een maatschappelijk probleem. Niemand wil een dier aanrijden, niemand wil dat een dier onnodig lijdt. Iedereen is zich terdege bewust van een zorgplicht en iedereen wil dat er mensen zijn die de gevolgen van aanrijdingen netjes en professioneel afhandelen.
De werkwijze is zo helder. Het is ingebed in zekerheden voor beleidsmaker en uitvoerder. Er wordt nauwkeurig geregistreerd op X en Y coördinaten, de ongevalplaatsen zijn dus bekend. En met deze nauwkeurige informatie kunnen beleidsmakers en belanghebbende organisaties aan de slag. Preventief werken en problemen voorkomen. Dat willen we toch allemaal!

Belanghebbenden

 Wie zijn de belanghebbenden? Dat wordt een hele opsomming. Toch wel goed om een aantal te noemen. Vele partijen maken het vaak complex en dat wordt met SWN nu net voorkomen. De Provincie als verantwoordelijke  voor fauna , wegbeheerders (Rijkswaterstaat, Provincie’s, Gemeenten en Prorail) als probleemhouder en dus de vergoedingsstructuur. De provinciale Faunabeheereenheden, die zijn belangrijk voor inbedding in het Faunabeheerplan en de daarvan afgeleide aanwijzingen om conform de wet te kunnen handelen. De Nationale Politie natuurlijk, die moet zich meer en meer op haar kerntaken gaan richten en deze wil dus op een adequate wijze van de ingekomen melding op de meldkamer af. De belangenbehartigers want die hebben immers belang bij het welzijn van reeën, edel-, damherten, wilde zwijnen etc. en de schaderegistratie die je bij het leefgebiedsdekkende beheer kunt gebruiken. Die is onontbeerlijk. Degelijk en valide cijfermateriaal is immers van eminent belang om te komen tot professioneel handelen. Maar er zijn ook andere stakeholders zoals ANWB, verzekeraars enzovoorts. En natuurlijk de hardwerkende uitvoerders en teams die bij nacht en ontij worden opgeroepen en daar nu betere mogelijkheden en zelfs een geringe vergoeding voor kunnen ontvangen.
Last but not least de maatschappij en publieke opinie. Die heeft in zekere zin niets met wildaanrijdingen te maken, maar zorgt wel voor de rechtvaardiging van het handelen van mensen in het veld. Voor al die mannen en vrouwen die belangeloos initiatieven ontplooien. Die iets doen wat maar al te vaak niet goed geregeld is. Waarbij ze niet verzekerd zijn, soms zelfs de wet overtreden. Allemaal in het belang van de dieren.
Een weggebruiker wil dat als hij een melding maakt van een ongeval -en dat is wettelijk verplicht- dat er dan ook actie ondernomen wordt. En dat een zwaargewond dier uit zijn lijden wordt verlost. Hij wil dat een gewond dier nagezocht wordt en dat dit professioneel gebeurt.
De Stichting Wildaanrijdingen Nederland voorziet daarin.

 

Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Hofsemolenweg 8

8171PM Vaassen

info@wildaanrijding.nl

©2024 Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Powered by Natuurlijk!